ALGEMENE VERKOOP LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Flexsile B.V., handelend onder de naam Triple S-Tents, gevestigd te Amersfoort, nader te noemen TripleS-Tents

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Triple S-Tents en een Opdrachtgever waarop Triple S-Tents deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Triple S-Tents, voor de uitvoering waarvan door Triple S-Tents derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Triple S tents en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Triple S-Tents niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Triple S-Tents in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Triple S-Tents zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op
generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Triple S-Tents kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reisen
verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Triple S-Tents daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Triple S-Tents anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Triple S-Tents niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst;
prijsverhoging
1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een
termijn dient de Opdrachtgever Triple S-Tents derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Triple S-Tents
dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
2. Triple S-Tents heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Levering geschiedt af bedrijf van Triple S-Tents. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen
op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of
nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is
Triple S-Tents gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico
van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop
zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
4. Triple S-Tents is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Triple S-Tents de uitvoering van die onderdelen
die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Triple S-Tents aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Triple S-Tents worden verstrekt. Indien de voor
de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Triple S-Tents zijn verstrekt, heeft
Triple S-Tents het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te
brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan
Triple S-Tents ter beschikking heeft gesteld. Triple S-Tents is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, doordat Triple S-Tents is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of
onvolledige gegevens.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al
dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt
gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan
dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Triple S-Tents zal daarvan zoveel
als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van
uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Triple S-Tents
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
Triple S-Tents bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen wanprestatie van Triple S-Tents op en is voor de Opdrachtgever geen grond
om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Triple S-Tents een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe
hij jegens Triple S-Tents gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de
zijde van Triple S-Tents daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Triple S-Tents met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is
Triple S-Tents niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder
dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien
de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving
of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden
die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt
dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de
Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst
door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Triple S-Tents - alsdan alsnog bereid is om de
overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; - indien de
prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Triple S-Tents rustende verplichting ingevolge de
wet; - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zal plaatsvinden; - of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering
langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Triple S-Tents is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Triple S-Tents ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever
bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de
vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Triple S-Tents kan worden gevergd dat hij
de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Triple S-Tents bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
in redelijkheid niet van Triple S-Tents kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Triple S-Tents op de Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Triple S-Tents de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Triple S-Tents tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Triple S-Tents gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Triple S-Tents gerechtigd de overeenkomst terstond en
met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Triple S-Tents, zal Triple S-Tents in overleg
met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden
voor Triple S-Tents extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening
gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen,
tenzij Triple S-Tents anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -
indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever,
van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het Triple S-Tents vrij om de overeenkomst terstond en met directe
ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds
tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Triple S-Tents op de
Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met
de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht
1. Triple S-Tents is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
Triple S-Tents geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Triple S-Tents niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Triple S-Tents of van derden daaronder
begrepen. Triple S-Tents heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Triple S-Tents zijn verbintenis had
moeten nakomen.
3. Triple S-Tents kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
4. Voor zover Triple S-Tents ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Triple S-Tents gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Triple S-Tents aan
te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Triple S-Tents
aangegeven. Triple S-Tents is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1%
per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot
het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Triple S-Tents heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Triple S-Tents kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. Triple S-Tents kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Triple S-Tents
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De
Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de Artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is
evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse
incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien
Triple S-Tents echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De
Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Triple S-Tents geleverde blijft eigendom van Triple S-Tents
totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Triple S-Tents gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Triple S-Tents geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet
worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet
bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van Triple S-Tents veilig te stellen. Indien derdenbeslag leggen op het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
Opdrachtgever verplicht om Triple S-Tents daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht
de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek aan Triple S-Tents ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Triple S-Tents gerechtigd tot deze penningen. Voorzover als nodig verbindt de
Opdrachtgever zich er jegens Triple S-Tents bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al
hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Triple S-Tents zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Triple S-Tents en
door Triple S-Tents aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Triple S-Tents zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Triple S-Tents te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op
het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
Nederland zijn bestemd. De in dit Artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn
voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren
of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan
gesteld worden. Triple S-Tents kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake
van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit Artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit
de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door
Triple S-Tents verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de
garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt
vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit
uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag
of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van Triple S-Tents, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben
aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die
daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is
ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Triple S-Tents geen invloed op kan uitoefenen,
daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of
temperaturen) et cetera.
4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat
de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na levering
schriftelijk aan Triple S-Tents te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch
in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Triple S-Tents te
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te
bevatten, zodat Triple S-Tents in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Triple S-Tents in
de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken
en hetgeen waartoe hij Triple S-Tents opdracht gegeven heeft.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe
op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Triple STents
de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de
Opdrachtgever, ter keuze van Triple S-Tents, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel
vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de
Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Triple S-Tents te retourneren en de eigendom
daarover aan Triple S-Tents te verschaffen, tenzij Triple S-Tents anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Triple S-Tents daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de Opdrachtgever.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-
, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen
en verweren jegens Triple S-Tents en de door Triple S-Tents bij de uitvoering van een overeenkomst
betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Triple S-Tents aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
2. Triple S-Tents is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Triple S-Tents
is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
3. Indien Triple S-Tents aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Triple S-Tents beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Triple S-Tents is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Triple S-Tents is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en
de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Triple S-Tents aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Triple S-Tents toegerekend kunnen
worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
deze algemene voorwaarden. Triple S-Tents is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Triple S-Tents of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Triple S-Tents voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Triple STents
toerekenbaar is. Indien Triple S-Tents uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken,
dan is de Opdrachtgever gehouden Triple S-Tents zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Triple S-Tents, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Triple S-Tents en derden
daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
1. Triple S-Tents behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Triple S-Tents heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van
derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Triple S-Tents partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Triple S-Tents is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Triple S-Tents het recht het geschil
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort.
2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
rechtsbetrekking met Triple S-Tents, tenzij een latere versie van de algemene voorwaarden door Triple STents
van toepassing werd verklaard.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan